سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه شهبازی – دانشجوی دکتری مدیری و برنامه ریزی ورزشی، دانشگاه تربی دبیر شهید رجایی
فرشاد تجاری – دانشیار مدیری و برنامه ریزی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرک
علی اصغر درودیان – دانشجوی دکتری مدیری و برنامه ریزی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر
میترا ایازی – دانشجوی دکتری مدیری و برنامه ریزی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود

چکیده:

هدف: هدف از این تحقیق، فرا تحلیل مطالعات ابهام نقش و رضایتمندی ورزشکاران می باشد . روش شناسی :تحقیق حاضر از نوع تحقیقات اسنادی است که در آن تحلیل کمی اسناد پژوهشی که در اینجا مطالعات ابهام نقشو رضایتمندی ورزشکاران است، هدف اصلی پژوهش می باشد. در فراتحلیل پژوهشگران به منظور کشف روابط جدید میان تعدادی از پژوهش هایی که قبلاً انجام شده اند و ترکیب یافته های آنها از تکنیک های دقیق ریاضی وآمار استفاده می کنند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مقالات مرتبط با ابهام نقش و رضایتمندی ورزشکاران می باشد که تعداد آنها ۱۵ مورد بوده است که از این تعداد در ۱ مطالعه بطور مشخص به ارتباط بینابهام نقش و رضایتمندی ورزشکاران توجه شده که به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تمام حجم اثرهای محاسبه شده از لحا آماری معنادار هستند. از طرفی دیگر، تمام مقادیر Qمحاسبه شده نیز در سطح آلفا کمتر از ۵۰۵۰ معنادار نیستند بحث و نتیجه گیری : بدین معنی است که ضرایبهمبستگی چهارگانه )بین رضایتمندی و ابعاد چهارگانه ابهام نقش( در مطالعات مورد بررسی از همگنی برخوردار هستند.