سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا مرادی – کارشناس ارشد روانشناسی
شیما قلمزن – کارشناسان ارشد روانشناسی
فرنوش کاویان پور –

چکیده:

درسالهای اخیر روانشناسان درزمینه کاهش گرایش به موادمخدر بهدنبال سنجش اعتبار و کارایی درمانهای روانشناختی بوده اند دراین خصوص فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل ازانجام تحقیقات مختلف میزان روش های درمان را مشخص می نمایند پژوهش حاضر نیز برآن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل میزان اثرگذاری درمانهای روانشناختی را برکاهش میزان گرایش به موادمخدر مورد بررسی قرار دهد بدین منظور ۱۳ پژوهش که ازلحاظ روش شناختی مورد قبول بودانتخاب و فراتحلیل بررو انها انجام گرفت ابزار پژوهش عبارتازچک لیست فراتحلیل بود یافته های پژوهش نشان داد کهاندازه اثردرمانهای روانشناختی برکاهش میزان گرایش به موادمخدر ۰/۳۸ بود این میزان اندازه اثر مطابق جدول کوهن درحد متوسط قرار دارد.