سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهزاد ریگی کوته – کارشناسان ارشد روانشناس بالینی
سیدحبیب الله احمدی فروشانی –
فهیمه خزاعی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

کیفیت زندگی و ارتباط آن با سلامت روان به عنوان یکی از نشانه های اثربخشی مداخلات روانشناختی مطرح بوده است پژوهش حاضر نیز برآن است تا با استفاده ازالگوی پژوهشی فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل ازانجام تحقیقات مختلف به بررسی اثربخشی مداخلات روانشناختی بربهبود کیفیت زندگی بیماران مزمن می پردازد روش مطالعه این پژوهش با استفاده ازروش فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل ازتحقیقات مختلف میزان اندازه اثر اثربخشی مداخلات روانشناختی بربهبود کیفیت زندگی بیماران مزمن را مشخص نموده است منظور ما از بیماران مزمن دراین پژوهش بیماران روان تنی همچون آسم سندروم روده تحریک پذیر دیابت نوع ۲ و … نیز می باشند که بیماری درزندگی شان بصورت پایدار بوده است بدین منظور از بین ۲۰پژوهش ۱۴پژوهش که ازلحاظ روش شناختی مورد قبول بود انتخاب و فراتحلیل برروی انها انجام گرفت