سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ارغوان شریعت – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
احمد عابدی –

چکیده:

درسالهای اخیر روانشناسان درزمینه شب ادراری به دنبال آزمودن میزان اثربخشی داروی دسموپرسین برشب ادراری کودکان بوده اند هدف از انجام فراتحلیل این است که با یکپارچه کردن نتایج حاصل از تحقیقات مختلف میزان اندازه اثر و اثربخشی دسموپرسین را مشخص نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است که با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل میزان اثر بخشی دسموپرسین را بر شب ادراری مورد پژوهش قرار دهد. اهمیت این فراتحلیل دراین است که با توجه به ناهمخوانی هایی که درنتایج تحقیقات مربوط به اثربخشی داروی دسموپرسین برشب ادراری کودکان وجود دارد به نظر می رسد که انجام یک فراتحلیل به روشن ساختن مقدار واقعی تاثیر داروی دسموپرسین برشب ادراری کودکان کمک خواهد کرد و میزان اثربخشی دسموپرسین بر کاهش شب ادراری کودکان مشخص خواهد شد به عبارتی روشن تر با انجام فراتحلیل می توان دیدگاه کلی تری نسبت به تاثیر داروی دسموپرسین درکشور بدست آورد درواقع این تحقیق با استفاده از روش فراتحلیل درپی پاسخگویی به این سوال است که اثربخشی دسموپرسین برشب ادراری درکشور چقدر است.