مقاله فراتحلیل هویت پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی ـ پژوهشی یک دهه گذشته (۱۳۹۱-۱۳۸۱)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: فراتحلیل هویت پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی ـ پژوهشی یک دهه گذشته (۱۳۹۱-۱۳۸۱))
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراتحلیل
مقاله هویت
مقاله هویت ملی
مقاله هویت دینی
مقاله هویت پژوهی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنام راد سیدمحمدغفار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله، فراتحلیلی بر مطالعات حوزه هویت در ایران در یک دهه گذشته است. پرسش اصلی مقاله این است که هویت پژوهی در ایران، ناظر به چه مسائلی است؟ بدین ترتیب، هدف اصلی از انجام این فراتحلیل، بررسی پیشینه پژوهشی مقوله هویت به منظور شناخت اشتراکات و افتراقات مطالعات حوزه هویت در کشور و دستیابی به نتایج کلی و کاربردی و بینش ها و نگرش های تازه به هویت و هویت پژوهی است. جامعه آماری این تحقیق، ۵۰ پژوهش (مقاله علمی ـ پژوهشی) با موضوع هویت در کشور در دهه اخیر (۱۳۹۱-۱۳۸۱) است. مهم ترین متغیرهای بررسی شده در این تحقیق عبارت اند از: حوزه مطالعاتی یا قلمرو رشته ای مقالات، رویکردهای نظری مقالات، قلمرو یا میدان مطالعه پژوهش ها، نوع پژوهش ها، روش شناسی پژوهش ها، مولفه های هویت ملی و دینی که در مقالات به آنها توجه شده است، پرسش ها و نیز فرضیه ها و متغیرهای اصلی طرح شده در مقالات، تکنیک های جمع آوری اطلاعات، روش های نمونه گیری، تکنیک های تحلیل داده ها، واحد تحلیل، جامعه آماری یا گروه های هدف، و یافته های مقالات. برخی از یافته های مهم این تحقیق عبارت اند از: عدم توافق درباب چیستی مولفه های هویت ملی در کشور، گستردگی وجه ملی هویت پژوهی در کشور نسبت به وجه دینی آن، خصلت توصیفی ـ تحلیلی (کیفی) بیشینه پژوهش ها، تمرکز بر افراد (گروه ها) و ساخته های آنها به عنوان واحد تحلیل، ترجیح روش اسنادی (کتابخانه ای) به سایر روش ها، ضعف مساله مندی و زمان مندی، نامشخص بودن جامعه آماری یا گروه های هدف به همراه ضعف نمونه گیری در شمار قابل توجهی از پژوهش ها، جنبه نظری محدود و وجه کمی نابسنده بسیاری از پژوهش های حوزه هویت در کشور.