مقاله فراتحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روان شناختی و دارو درمانی بر میزان نشانه های اختلال وسواسی – اجباری: (ایران ۱۳۸۹-۱۳۷۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات روانشناسی بالینی از صفحه ۵۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: فراتحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روان شناختی و دارو درمانی بر میزان نشانه های اختلال وسواسی – اجباری: (ایران ۱۳۸۹-۱۳۷۹)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرا تحلیل
مقاله اختلال وسواسی – اجباری
مقاله مداخلات روان شناختی
مقاله دارو درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شوشتری مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی سالار
جناب آقای / سرکار خانم: گلشنی منزه فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در سال های اخیر، متخصصان در زمینه اختلال وسواسی – اجباری به دنبال ارزیابی و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روان شناختی و درمان دارویی هستند. در این خصوص فرا تحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روش درمان را مشخص می نماید.
هدف: پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده الگوی پژوهشی فرا تحلیل، میزان اثرگذاری مداخلات روان شناختی و دارو درمانی را بر کاهش نشانه های وسواس فکری – عملی مورد بررسی قرار داده است.
روش: بدین منظور ۴۰ پژوهش که از لحاظ روش شناسی مورد قبول بود، انتخاب و فرا تحلیل بر روی آن ها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فرا تحلیل بود.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میزان اندازه اثر مداخلات روان شناختی بر کاهش نشانه وسواس فکری – عملی d=1.88 بود (p£۰٫۰۰۱). همچنین نتایج پژوهش نشان داد میزان اندازه اثر مداخلات دارو درمانی بر کاهش نشانه های وسواس فکری – عملیd=1.11  بود (p£۰٫۰۰۱).
بحث و نتیجه گیری: پژوهش نشان داد میزان اندازه اثر مداخلات روان شناختی و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اختلال وسواسی – اجباری مطابق جدول تفسیر اندازه اثر کوهن در حد بالا می باشد.