مقاله فراتحلیل مطالعات خانواده در زمینه عوامل مقوم و عوامل فرساینده خانواده ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۸۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: فراتحلیل مطالعات خانواده در زمینه عوامل مقوم و عوامل فرساینده خانواده ایرانی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله عوامل مقوم خانواده
مقاله عوامل فرساینده خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیان مقدم فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: خانواده به منزله اصلی ترین نهاد اجتماعی، تامین کننده نیازهای اساسی انسان است و نقش بی بدیلی در پرورش نسل و انتقال فرهنگ و ارزش ها دارد. از جنبه تاریخی نیز خانواده گرایی در ایرانیکی از شاخص های ارزش های نظام فرهنگی بوده است. تغییرات اجتناب ناپذیر دوره جدید می تواند در ساختار و کارکردهای خانواده تاثیرگذار باشد. هدف این پژوهش ترکیب و تلفیق نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه خانواده برای شناسایی عوامل مقوم و عوامل فرساینده خانواد ه ایرانی است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربرد و از نظر روش مطالعه اسناد از نوع فرا تحلیل است. نمونه آماری ۶۴ اثر پژوهش مرتبط با موضوع عوامل اثرگذار بر نهاد خانواده می باشد که تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآور شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که غالب آثار به لحاظ برخوردار از نظریه های رایج دارا پشتوانه علم است، لیکن به دلیل اتکا به متغیرها خاص، نوع تقلیل گرایی در آن ها وجود دارد. در تحلیل نهاد خانواده در زیست بوم فرهنگ ایران – اسلام نیاز به نظریه پردازی جامعی است. در تحلیل نهایی، الگویی مشخص از عوامل تاثیرگذار بر نهاد خانواده که حاصل متغیرها مورد بررسی محققان می باشد، در ۱۱ محور موضوع به دست آمد که به ترتیب اولویت بدین قرارند: «عوامل فرهنگ (در این تحقیق شامل ایمان، عقاید و ارزش های اخلاقی)، تعاملات خانوادگی، سلامت جسم و روحی، رشد فردی، شیو ه اداره زندگی خانوادگی، امور اقتصاد و رفاه مادی، محیط فرهنگ اجتماع و سیاسی جامعه، اختلاف سنی زوجین، طول مدت زناشویی، خدمات عمومی و حمل و نقل عموم و ملاحظات بهداشت جامعه».