مقاله فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی-آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نارساخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۴۲ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی-آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نارساخوان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخلات روان شناختی
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله دانش آموزان نارساخوان
مقاله فراتحلیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیادتیان سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قمرانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی-آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نارساخوان بود. این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل یا یک پارچه کردن نتایج حاصل از تحقیقات، میزان اندازه ی اثر مداخلات روان شناختی-آموزشی را بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان نارساخوان مشخص نموده است. از بین ۲۲ پژوهش، ۱۶ پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، فراتحلیل آن جام گرفت. ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود. پژوهش مبتنی بر ۵۹۲ نمونه و ۱۶ اندازه ی اثر بوده است که نتایج فراتحلیل نشان داد میزان اندازه اثر مداخلات روان شناختی -آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان نارساخوان d=1.49 است (p=0.001) این اندازه اثر طبق جدول کوهن دارای اثر بالایی است. نتایج حاکی از آن بود که مداخلات روان شناختی-آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان نارساخوان تاثیر بسیار زیادی داشته است.