مقاله فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی _آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۸۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی _آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخلات روانشناختی
مقاله آموزشی
مقاله حساب نارسا
مقاله فراتحلیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیادتیان سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قمرانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی _آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا در ایران بود.
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل یا یکپارچه کردن نتایج حاصل از تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر مداخلات روان شناختی _آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا را مشخص نموده است. بدین منظور از بین ۲۲ پژوهش، ۱۷ پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود. پژوهش حاضر مبتنی بر ۵۰۸ نمونه و ۱۷ اندازه اثر می باشد.
یافته ها: نتایج فراتحلیل نشان داد میزان اندازه اثر مداخلات روان شناختی _آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا در ایران D=1.21 است (P=0.001) است. این اندازه اثر طبق جدول کوهن دارای اثر بسیار بالایی است. علاوه بر این پژوهش امانی و همکاران (۱۳۹۱) با اندازه اثر (۲٫۳۴) بالاترین اندازه اثر و نیز کارگر شورکی و همکاران (۱۳۸۹) و کاظمی و همکاران (۱۳۸۹) با اندازه اثر (۰٫۶۳) پایین ترین اندازه اثر را داشته است.
بحث و نتیجه گیری: مداخلات روان شناختی _آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا در ایران تاثیر بسیار زیادی داشته است. و جهت اثربخشی بالاتر و طولانی تر در درمان دانش آموزان حساب نارسا پیشنهاد می شود از مداخلاتی که اندازه اثر بالاتری را داشته اند، استفاده شود.