سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین مشکوه – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

کشاورزی دقیق با استفاده حداقل از مواد شیمیایی بخصوص آفت کش ها، قارچ کشها و کودها، و اعمال دیدگاه جامع به مزرعه، یکی از راهکارهای مؤثر در برآورد سازی توسعه پایدار، در کشاورزی می باشد، لذا انجام تلاشهایی جهت تاثیرنهادن بر فاکتورهای موثر در فرآیند رشد بذرها جهت افزایش توان فیزیولوژکی آنها و همچنین افزایش قابلیت کشت مکانیزه بذرها با افزایش حجم و جرم آنها ضروری است. پلتینگ بذر روشی مؤثر در برآورده سازی این نیازها میباشد. در اینروش مواد پوششی به صورت لایه های متوالی به سطح پوسته بذرها اعمال میشوند، طوریکه با اعمال مواد، بذرها شکل کروی و یا بیضوی به خود گرفته و حجم و جرم آنها به حد ایده آل جهت کشت مکانیزه میرسد. جهت رفع محدودیت – های موجود در روش سنتی پلتینگ، در این پژوهش روش نوینی جهت انجام فرآیند پلتینگ ارائه شده است و نتایج حاصلاز فرآیند پلتینگ انجام یافته بر روی بذر پیاز توسط دستگاه ساخته شده که از نیروی گریز از مرکز برای انجام فرآیند بهره می گیرد ارائه گردیده است