سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیاوش احدی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

چکیده:

با عنایت به اهمیت پیکسایی و مدیریت بار در ساعت اوج مصرف جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی و عدم نیاز به احداث نیروگاههای جدید و توسعه و افزایش ظرفیت شبکه و تأسیسات، شناسائی پتانسیلهای کاهش مصرف، علیالخصوص مصارفی که در ساعات اوج بار تأثیر گذار بوده و در ایجاد پیک و منحنی بار سهم بالایی را دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،در این راستا با استفاده از روشها و مدلهای علمی و مطابق با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی هر منطقه می توان ضمن شناسایی تعرفه های تأثیر گذار بر تشکیل قله مصرف، فاکتورها و المانهای موثر را در هر یک از تعرفه ها به ترتیب اولویت تأثیر گذاری مشخص نمود و سپس با برنامه ریزی مناسب نسبت به اعمال مدیریت مصرف و مدیریت بار در پریودهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای هر منطقه اقدام نمود. بمنظورعملیاتی نمودن فرایند فوق الذکر در این مقاله، مدل پیشنهادی در استان هرمزگان بصورت پایلوت مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته و نتایج آن ارائه گردیده است.