سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی صفائی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
حمیدرضا صفوی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
آزاده احمدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق به منظور پیاده سازی فرایندتصمیم سازی درمحیطهای چالش برانگیز مدیریتی و به خصوص مدیریت منابع آب رویکردی مبتنی برطرح ریزی آنالیز و رتبه بندی سناریو و همچنین مشارکت ذینفعان به عنوان تصمیم سازان اصلی ارایه شدها ست دراین مطالعه سعی برآن شد که به واقعیات موجود درتصمیم گیری منابع آب بسیار نزدیک شده و سعی برنزدیک تر کردن تفکر مدلهای برپایه کامپیوتر به تفکرات و تصمیمات انسانی شود از متد APH-FUZZY به منظور تصمیم سازی چندمعیاره از دید هر تصمیم ساز و از دو رویکرد انتخاب اجتماعی و عقب نشینی درچانه زنی جهت تفاهم و تصمیم گیری گروهی استفاده شده است به منظور بررسی عملکرد این رویکرد درمقایسه با دنیای واقعی حوضه آبریز رودخانه زاینده رود بهعنوان موردمطالعاتی انتخاب و به وسیله ابزار شبیه ساز RIBASIM مدلسازی شد همچنین سناریوهایی براساس مساله مورداختلاف اولویت تخصیص آب طرح ریزی و درمدل اجرا شد .