سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جعفر باقری نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
پویا نخجیرکان – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA

چکیده:

انتقال تکنولوژی فرایندی استکه جریان تکنولوژی ازیک منبع به یک گیرنده را میسر می سازد سه نوع کانال اصلی کلی برای جریان انتقال تکنولوژی وجود دارد کانالهای عمومی کانالهای مهندسی معکوس و کانالهای برنامه ریزی شده ازدیگر سو روشهای انتقال تکنولوژی که وجود دارند بالغ برسی روش مختلف می باشند دراین مقاله بخشی از یافته های پژوهش درزمینه انتقال تکنولوژی ارایه شده و مولفه های فرایند انتقال تکنولوژی درمراکز علمی استخراج گردیدند سپس با استفاده از معیارهای مناسب به سنجش اثربخشی انتقال تکنولوژی پرداخته شده است معیارهای تاثیر گذار وارد یک فرایند تصمیم گیری سیستماتیک می شوند و بدین ترتیب روشهای انتقال را اولویت بندی میکنند درفرایند مذکور از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است یکی از روشهایی که کاربرد فراوانی خصوصا دراین نوع ازتصمیم گیری ها دارد روش AHP فازی می باشد.