سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عامر دهقان نجم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کا ر آفرینی دانشگاه تهران
کاوه رودری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کا ر آفرینی دانشگاه شهید بهشتی
مرضیه ایلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کا ر آفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

پدیده ی دانشگاه های کار آفرینانه ، در طول دهه های اخیر ، توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است.گرایش کار آفرینانه توسط دانشگاهیان ممکن است که مناطقی با وضعیت برتر را برای ایجاد زمینه های فعالیت اقتصادی دانش محوذ فراهم کند.در عین حال ، این گرایش کارآفرینانه مستلزم تطابق با ماموریت های علمی دانشگاهیان می باشد.نو آوری هایی که از تحقیقات انجام شده در فضاهای دانشگاه سرچشمه می گیرند، منبعی برای رشد ایده ها و تکنولوژی هایی که تلاش های کار آفرینانه را شکل می دهند ، هستند. این روند منجر به پیشرفت واژه ی کار آفرینی دانشگاهی شده ، که به تلاش ها و فعالیت هایی که دانشگاه ها و شرکای صنعتی آنها به امید تجاری کردن نتایج تحقیقات متعهد شده اند ، اشاره می کند . از آن جایی که فرایند کار آفرینی دانشگاهی ، رویدادی نسبتاً جدید است به آن صورتی که انتظار می رود ، به طور شفاف بیان نشده است.از این رو هدف این مقاله فراهم آوردن طیفی از ادبیات کارآفرینی دانشگاهی به منظور توسعه ی فرایند چند مرحله ای از کار آفرینی دانشگاهی است .این فرایند ، قصد دارد ذینفعان را از طریق اجرای کار آفرینی دانشگاهی ، با تمرکز روی فرصت های ایجاد شده ع راهنمایی کند یکی از مزایای این رویکرد عبارتست از شناسایی فعالیت ها ، دست اندرکاران و عوامل کلیدی موفقیت مرتبط با هر مرحله از فرایند کارافرینی دانشگاهی ، در نهایت بحث را با روشن کردن مزایای دخالت در کار آفرینی دانشگاهی برای قشری از ذینفعان نتیجه گیری می کنیم.