سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق
محمود اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق
محبوبه خان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق
سارا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق

چکیده:

هدف اصلی این مقاله مروری بر تعاریف حسابرسی محیط زیست، مراحل، ویژگی ها، منافع و ا نواع و گزارشگری آن است. نیاز سازمان ها و بنگاه های اقتصادی برای عملیات جاری و آینده ی در باره موضوعات زیست محیطی منجر به ایجاد حسابرسی محیط زیسش شد، که این حسابرسی رویه های اصلی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها را در باره موضوعات زیست محیطی بررسی و ارزیابی می کند. حسابرسی رعایت (حسابرسی مسئولیت های گذشته، مسئولیت های جاری و مسئولیت های آینده)، حسابرسی فرآیندها حسابرسی تأثیر خرید تا تحصیل یک شرکت جدید، حسابرسی اثرات محیطی منطقه ی استقرار سازمان، حسابرسی محصولات تولیدی و حسابرسی رویه های زیست محیطی مدیریت) شیوه های متداول و مرسوم حسابرسی محیط زیست هستند. حسابرسی های محیط زیست می تواند در شهرهای صنعتی به عنوان ابزاری جهت کاهش و کنترل آلودگیهای زیست محیطی به وسیله نهادهایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت و همکاری نهادهای خصوصی به کار گرفته شود. ا لبته لازمه این امر تدوین قوانین و مقرراتی مبنی بر لزوم استقرار سیستمهای مدیریت محیط زیست در واحدهای صنعتی و ضرورت حسابرسی آنها و همچنین تدوین استانداردها و دستورالعملهایی جهت حسابرسی روشمند سیستمهای مدیریت محیط زیست است.