مقاله فرآیند ترک خدمت پرستاران: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۶۲ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: فرآیند ترک خدمت پرستاران: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآیند
مقاله ترک خدمت
مقاله پرستار
مقاله نظریه پایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتش ‌زاده شوریده فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: زاغری تفرشی منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمبود پرستار و ترک خدمت پرستاران، مشکل بزرگی در بسیاری از کشورهای جهان و ایران است. تصمیم گیری به ترک خدمت توسط پرستاران، طی فرآیندی صورت می گیرد. این پژوهش با هدف درک فرآیند ترک خدمت پرستاران انجام گرفت.
روش: فرآیند ترک خدمت پرستاران از دیدگاه ۱۶ پرستار با روش نظریه پایه مورد مطالعه قرار گرفت. مشارکت کنندگان با نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مقایسه مداوم Strauss و Corbin استفاده شد.
یافته ها: «اندیشیدن به ترک خدمت» به عنوان متغیر اصلی تاثیرگذار بر فرآیند ترک خدمت پرستاران نمایان شد. متغیر اصلی این پژوهش شامل ۶ کد محوری چالش های حرفه ای/ مدیریتی، چاره جویی، اندیشیدن به ترک خدمت، جستجوی کار، قصد ترک خدمت و ترک خدمت بود.
نتیجه گیری: به منظور پیشگیری از ترک خدمت پرستاران باید عوامل تسهیل کننده ترک خدمت شناسایی شود و اقدامات لازم جهت رفع موانع موجود و ارتقای تسهیلات لازم از سوی دست اندرکاران صورت گیرد.