سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سیدمهدی مفیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش

چکیده:

فرآوری آهن اسفنجی تولیدی به روش های میدرکس و قائم برای استف اده در تولید سرامیک های مغناطیس ی هدف از این تحقیق بوده است . آهن اسفنجی پس از آسیاب و دانه بندی ، مورد پالایش مغناطیسی و سپس در دمای ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد در اتمسفر اکـسیژن تحـت عملیـات اکـسایش قـرار گرفـت . بـه منظـور بررسـی خـواص محصول، بر روی آن آزمایش های فلور سانس پرتوایکس (XRF) ، پراش پرتـوایکس (XRD) و دانـه بنـدی انـدازه ذرات به انجام رسید و نتیجه گیری شد که آهن اسفنجی می تواند برای تولید سـرامیک هـای مغناطیـسی بـه کار رود