سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نامجو – عضو هیات علمی بخش مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا قجری – عضو هیات علمی بخش مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وحیدی – کارشناس اقتصادی استانداری کرمان
حسین اکبری فرد – عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مشکلات رایج در هر پروژه تأخیر در اجرای آن است. تأخیر در یک پروژه می تواند ناشی از عوامل متعددی باشدکه به نوع پروژه نیز بستگی دارد. در پروژ ههایی مثل پروژه های عمرانی مطالعات زیادی راجع به تأخیر انجام شده و ازاینرو عوامل تأخیر شناخته شده م یباشد درحالیکه در پروژه های بهره وری چنین نیست. در این مقاله عوامل ایجاد تأخیردر پروژه جمع آوری و تحلیل شاخص های بهره وری استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پروژه داده هایموردنیاز برای محاسبه بیش از ۶۰۰ شاخص بهره وری جمع آوری و سپس شاخ صها محاسبه و تحلیل شده اند. بر اساسبررسی های انجام شده سه عامل مهم در بروز تأخیر این پروژه عبارتند از: عدم پشتیبانی مدیریت عالی سازمان، پایینبودن میزان آمادگی پیشبرد حرکت بهره وری در سازمان و عدم دسترسی به داده های مورد نیاز.