سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکرم نصیری – کارشناس مطالعات زیست محیطی و کیفیت منابع آب سازمان آب منطقه ای آذربای
فریدون آرمانفر – مدیردفتر محیط زیست سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی
مجتبی شیخ زادگان – کارشناس مطالعات زیست محیطی

چکیده:

براساس ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی و یا شیمیایی و یا بیولوژیک ان را بطوری که زیان آور به حال انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابینه باشد تغییر دهد عدممدیریتصحیح موادزائد و فاکتورهای زیست محیطی مصداق بارز همه آلودگیهایی خواهد بود که درتعریف فوق آمده است هرچند اثرات و پیامدهای سوء مهم محیط زیستی ناشی از اجرای یک پروژه به ندرت قابل حذف می باشند لیکن با اقداماتی می توان آن را تا حد قابل قبول کاهش داد این اقدامات به نام اقدامات اصلاحی یا کاهش اثرات نامیده می شود که از دو طریق عملیات مهندسی و مدیریتی قابل انجام خواهند بود. برنامه مدیریت محیطز یست شامل بخشهای زیر می باشد که درادامه به تفکیک موردب ررسی قرار میگیرند. اقدامات اصلاحی یا کاهش اثرات سوء و مهم (Mitigation Measures برنامه پایش محیط زیست(Enviromental Monitoring آموزش محیط زیستEnvironmental Training مشارکت مردمی public Participationبرنامه خود بازرسی و کنترل محیط زیست Auditing