سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین نصاری – کارشناس ارشد آموزش فیزیک و دکترای آموزش فیزیک
مسعود صدرالاشرافی – کارشناس ارشد آموزش فیزیک و دکترای آموزش فیزیک
مسلم شاهرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
محمد شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

آنچه پیش رو دارید پژوهشی است که به منظور تعیین بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و کسب شده فیزیک ازمنظر اهداف دانشی سال اول متوسطه انجام گردیده است. بنا بر ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و سؤالها، این پژوهش از نوع مطالعات برآوردی و ارزشیابی است و از نظر اجرایی در زمره پژوهشهای زمینهیابی قرار دارد. بدین منظور ۴۳۶ نفر از دانشآموزان مدارس متوسطه شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش جهت ارزشیابی برنامه درسی کسب شده در حیطه دانشی از آزمون پیشرفت تحصیلی با سؤالات چهارگزینهای از ۵ بخش کتاب فیزیک ۱ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی (فراوانی، درصدها، میانگین و انحراف معیار) استفاده شده است. نتایج نشان داد که در حد متوسطی اهداف دانشی برنامه درسی در میان دانشآموزان سال اول مناطق مختلف آموزشی شهر تهران تحقق یافته است و بین برنامه درسی قصد شده و کسب شده فیزیک فاصله وجود دارد.