سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد طباطبایی نسب – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
مهسا ابراهیم پور – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد،

چکیده:

امروزه بیشتر روش های مرتبط با توسعه استراتژی تولید بر فرایندهای ادراکی ومدل های مفهومی تاکید دارند. این مساله سبب می شود تا ارزیابی هماهنگی بین تصمیمات مختلف استراتژیک تولید با مشکل مواجه شود. از این رو این مقاله با تحلیل فرایند توسعه استراتژی تولید و مشخصه هایQFD روشی جهت توسعهاستراتژی تولید مبتنی برQFDارائه می دهد که از ۲ مرحله و ۱۱ قدم تشکیل شده است. این روش ازQFD به عنوان ابزار تبدیلی استفاده می کند که عوامل رقابتی را با گروه های تصمیم تولید (تصمیمات ساختاری و زیربنایی) مرتبط می کند و به این ترتیب ازQFD به عنوان وسیله ای اساسی در تمامی مراحل توسعه استراتژی تولید بهره می گیرد. از آنجا که در شرایطی که موقعیت های تصمیم گیری و ارزیابی تصمیمات استراتژیک ادراکی می باشد، و تصمیم گیرندگان قضاوت های نامتجانس و ناهمگن ارائه می دهند منطق فازی کاربرد پذیر می باشد، در این مقاله جهت مرتفع کردن ابهامات ناشی از داده های کیفی مرتبط با تصمیمات استراتژبک و تسهیل تحلیل اطلاعاتQFD مرتبط با تصمیمات استراتژیک، مجموعه فازی با خانه کیفیت ادغام شده است.