غنی سازی طرح با استفاده از یادداشت های برگرفته از ژورنال تحقیقاتی

اگر یک ژورنال تحقیقاتی را از قبل نگه داشته اید، ممکن است بتوانید پاراگراف های بسیاری در رابطه با موضوع تحقیقتان در آن پیدا کنید. بنابراین ژورنال را مرور کرده و هر پاراگراف را به یک بخش از تحقیق خود اختصاص دهید. این کار را با یادداشت برداری (مثلا «این پاراگراف در بخش نتیجه گیری قرارداده شود») یا با استفاده از شماره های طرح (مثلا، «این پاراگراف دربخش ۲. آ. ۱. قرارداده شود») انجام دهید. به این مثال توجه کنید:

در بخش دو از این نقل قول استفاده شود: تکنولوژی ارتباطی مدرن شکل گرفته است و نمیتوان آنرا نادیده گرفت. پنجاه سال پیش ما در پیله ی تنهایی، فقط به وسیلهٔ رسانه چاپی و تعداد محدودی از ایستگاه های رادیویی از اخبار مطلع می شدیم و مانند یک ملت زندگی می کردیم ولی در زمان حال، مادر عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که تلویزیون و رادیو و اتوموبیل ها رادر خانه ی خودمان داریم، با تلفن هایی که مدام زنگ میزنند و ما را آزار می دهند و یا کامپیوترها و مدمهایی که ملت ما را شیفته خود کرده اند.

کیم ولز به وضوح از این مدخل ژورنال در مقاله اش استفاده کرده بود. (۴۹-۲۳۷).

جهت دادن به تحقیق با استفاده از نظمی پویا واساسی

نسخه پایانی مقاله باید مقولات گوناگون را مطرح، فرضیه را تایید وازآن دفاع کند و مقولات و مفاهیمی که به نتیجه پایانی ختم می شوندرابه شکلی پویا بسط دهد. بخش های مقاله باید به این ترتیب قرارگیرند: شرح مسئله، تحلیل مقولات مرتبط با مسئله همراه با شواهد موجود و نهایتا تفسیرو بحث درباره نتایج تحقیق توسط خودتان. در هر صورت این شما هستید که با پیش بینی دربخشی مقدمه، بررسی مقولات در بخش بدنه و ارائه نظریات خود در بخش پایانی به تحقیق خود پویایی می بخشید.اگر نسبت به انتخاب طرح تحقیق خود مردد هستید با این مدل ساده شروع کرده و با مطالب تحقیق خود آنرا بسط دهید.

عنوان

۱ . موضوع را مشخص کنید.

آ مسئله را شرح دهید.

ب. اطلاعات مربوط به سابقه تحقیقی را ارائه کنید.

ث. جمله ی فرضیه را بیان کنید.

۲. مسئله را تجزیه و تحلیل کنید.

آ. مهمترین مقوله را مورد بررسی قرار دهید.

ب. مقوله مهم درجه دورا مورد بررسی قرار دهید.

ث. مقوله مهم درجه سوم را مورد بررسی قرار دهید.

۳. درباره یافته های خود بحث کنید.

آ. فرضیه خود را مجددا بیان کرده و آنرا بسط دهید.

ب. یافته های خود را تفسیر کنید.

ث. پاسخ یا راه حلی برای مسئله و نهایتا نظریه ای ارائه دهید.

خوانندگان تحقیق و از جمله استاد راهنمایتان، با این طرح آشنا هستند. البته شما می توانید تغییراتی در آن ایجاد کنید.

می توانید به مقدمه، نقل قول، حکایت، تعریف، آمار و دیگر مطالبی که با جزییات بیشتر در بخشی ۶ف،۱۴۵-۵۱ مورد بحث قرار خواهند گرفت را اضافه کنید. در بخشی بدنه تحقیقی ، میتوانید مقایسه وتجزیه و تحلیل کنید، شواهد موجود را ارائه دهید، حوادث تاریخی را دنبال کنید و

مطالب بسیار دیگری را که دربخشی ۶چ، ۱۵۱-۵۷ توضیح داده خواهند شد را نیز ارائه دهید.

همانطور که در بخش ۶ح، ۱۵۷-۶۱ توضیح داده شده است در بخش نتیجه گیری می توانید فرضیهای را به چالش بطلبید، استثنائاتی را در دیدگاه موجود معرفی کنید، و فرضیه خود را مجددابیان کنید. هر بخش را به دقت بررسی کرده و در صورت لزوم عناوین فرعی مناسب را به آنها بیافزایید. در نمونه زیر مطالب خاصی به مقدمه اضافه شده است:

تبلیغات در مدازس

۱. درخواست پول از دانش آموزان

آ. دیدگاه قدیمی و جدید در مورد دانش آموزان و پول آنها

۱. دانش آموزان پولدار

  1. a. پول توجیبی و خرج کردن آن
  2. b. تأثیرات آن بر روی بازارها

۲. تبلیغات تجاری در مدارس

  1. a. کانالیکی
  2. b. مطالب آموزشی مک دونالد
  3. C. باشگاههای دانش آموزی که جنسی می فروشند.

ب. مشکلات حاصل از تبلیغات در مدارس

۱. مبلغان در کلاس درس

a . نقل قول «کارول هرمان »

  1. b. گرفتن وقت کلاس

۲. به جای ذهن دانش آموزان پول را هدف قراردادن

ث. جمله ی فرضیه: مدرسه باید برای دانش آموز مکانی امن به دور از تبلیغات باشد. همان گونه که در بالا نشان داده شد، شما باید در طرح، جمله ی فرضیه را دقیقا در همان بخشی بنویسید که در مقاله اصلی آورده می شود. فرضیه، ایده ی اصلی کل مقاله است بنابراین، آن را بعنوان اولین بخش مقاله طبقه بندی نکنید چون در این صورت نمی توانید ایده هایی متناظر با آن برای بخش های ۲،۳و چهار پیدا کنید. در هر صورت، طرح یا نمودار ساختاری را بعنوان ابزاری در تحقیق خود بکارگیرید، مانند نقشه اولیه ی معمار که باید به ساختار نهایی ساختمان ختم شود نه اینکه مانع آن شود.