سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا زرگران – دانشجوی دوره دکتری حشره شناسی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
محمدحسن صفرعلیزاده – دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
علی اصغر پورمیرزا – استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
اسماعیل علیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

زنبورهای گالزای بلوط (خانواده Cynipidae بعلت دارابودن تنوع گونه ای، داشتن فرمهای جنسی و غیرجنسی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این تحقیق گالهای حاصل از فعالیت زنبورهای گالزای بلوط جنسAndricus spp در جنگلهای بلوط استان آذربایجان غربی از آغاز تا پایان فصل رشد (از فروردین ماه لغایت آبان ماه) به فاصله هر پانزده روز یکبار از مناطق تعیین شده ، جمع آوری و مورد تعیین نام علمی قرار گرفتند. سایر مشخصات گالها نظیر محل و تاریخ جمع آوری ، میزبان وشکل عمومی گالها نیز ثبت گردید. با توجه به اینکه بعضی از گونه های زنبورهای گالزا در دوره زندگی خود دارای نسل جنسی و یا نسل غیر جنسی و یا دارای دو نسل جنسی و غیر جنسی در طول مدت یک نسل از زندگی خود می باشند، در گونه هایی از زنبورهای گالزای جمع آوری شده نظیر A. askewi و Andricus aries گال تشکیل شده در نتیجه فعالیت نسل غیر جنسی این گونه ها بوده در حالیکه گالهای تشکیل شده توسط گونه A. cecconi دراثر فعالیت نسل جنسی این گونه می باشد. در تعیین تعداد حفره های لاروی هر گال نیز مشخصگردید که تعداد حفره های لاروی بعنوان مثال در گال تشکیل شده توسط گونه A. kollari یک عدد بوده ولی گال تشکیل شده دراثر فعالیت گونه A. lucidus دارای چندین حفره می باشد. بیشترین غنای گونه ای جنس فوق نیز در منطقه قبر حسین مشاهده گردید