سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو باشگا
حسین خادمی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پدیده گردوغبار یکی از مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی مهم در مناطق خشک تا نیمهخشک میباشد که زیانهای جانی و مالی فراوانی برای انسان به همراه دارد. هدف از این پژوهش بررسی میزان غلظت فلزات مسو سرب در نمونههای گردوغبار شهری در مقایسه با خاک درون و برون شهری کرمان میباشد. برای این منظور ۳۵ تله نمونهگیر گردوغبار در نقاط مختلف شهر قرار داده و ۸۰ نمونه خاک سطحی تهیه و آماده سازی شد.غلظت کل فلزات مس و سرب نمونههای گردوغبار و خاک بعد از هضم با اسید نیتریک ۶ نرمال توسط دستگاه جذب اتمی قرائت گردید. نتایج نشان داد میزان غلظت مس و سرب در گردوغبار به طور معنیداری از نمونه-های خاک درون و برون شهری بیشتر میباشد که این افزایش غلظت فلزات در اثر ترافیک و فعالیتهای صنعتی در این محدوده است. بنابراین، شناخت و کنترل منشأ گردوغبارهای شهر کرمان جهت مدیریت و توسعه پایدار و ایجاد محیط زیست سالم ضروری است.