مقاله غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۶۶ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PAHs
مقاله آب های ساحلی
مقاله بوشهر
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نیکپور یداله
جناب آقای / سرکار خانم: غانمی کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور تعیین غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب دریا در مناطق جزر و مدی بوشهر در سال ۱۳۸۷ در ماههای مرداد و بهمن و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و مطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا انجام شد. ۵ ایستگاه مختلف در طول ساحل بوشهر انتخاب و از هر ایستگاه سه نمونه آب دریا برداشته شد. پس از استخراج PAHs نمونه ها توسط حلال هگزان، این ترکیبات توسط دستگاه (Knauer) HPLC آنالیز و اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد غلظت tPAHs در آب ایستگاههای مورد مطالعه در مردادماه به ترتیب در ایستگاههای رافائل، شغاب، آب شیرین کن، لیان و هلیله، ۳۱٫۰، ۲۰٫۸، ۴٫۰، ۱۷٫۶ و ۱۲٫۳ میکروگرم بر لیتر بوده است. در بهمن ماه مقدار tPAHs به ترتیب ایستگاههای فوق الذکر ۳۸٫۴، ۲۳٫۰، ۵٫۴، ۱۹٫۳ و ۱۷٫۲ میکروگرم بر لیتر بوده است. غلظت tPAHs در ایستگاههای مورد مطالعه اختلاف معنی دار آماری بین ماههای مرداد و بهمن نداشته است. غلظت tPAHs در ایستگاههای مورد مطالعه تفاوت معنی دار آماری داشته است (P<0.05). ایستگاه رافائل بیشترین و آب شیرین کن کمترین مقدار tPAHs را دارا بوده اند. در میان ترکیبات tPAHs، فنانترن بیشترین غلظت و نفتالن کمترین غلظت را داشته است. غلظت tPAHs در آب سواحل بوشهر نسبت به سایر مناطق جهان بیشتر بوده است. همچنین مقدار ترکیبات آنتراسن، فنانترن، پایرن و فلورانتناز مقدار رهنمودی محیط زیست کانادا بیشتر بوده است. غلظت PAHs سرطانزا در مقایسه با PAHs غیرسرطانزا بسیار ناچیز بوده است. با توجه به آلودگی PAHs در آبهای ساحل بوشهر، نظارت دقیقتر بر کنترل و کاهش ورود نفت و فاضلاب به آب های ساحلی و همچنین پایش مداوم ترکیبات PAHs در منطقه پیشنهاد می شود.