مقاله غلظت آفلاتوکسین M1 در شیر خام تولیدی در شهرستان های استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: غلظت آفلاتوکسین M1 در شیر خام تولیدی در شهرستان های استان سمنان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیر
مقاله مایکوتوکسین
مقاله آفلاتوکسین ام ۱
مقاله استان سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معینیان خلیل اله
جناب آقای / سرکار خانم: یغماییان کامیار
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آفلاتوکسین M1 متابولیت هیدروکسیله آفلاتوکسین B1 و ترکیبی سمی و احتمالا سرطان زا می باشد بنابراین پایش آن در شیر از اهمیت بهداشتی زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش، تعیین غلظت آفلاتوکسین M1 در شیر خام تولیدی در شهرستان های شاهرود، دامغان، سمنان و گرمسار بود.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸ اجرا شده و ۳۱۱ نمونه شیر خام از مراکز جمع آوری شیر برداشت گردید و پس از خالص سازی در ستون ایمنوافینیتی با استفاده از روش HPLC با دتکتور فلورسنس مورد آزمایش قرار گرفت.
یافته ها: به طور کلی میانگین و انحراف معیار غلظت آفلاتوکسین M1 شیر خام برابر ۸۰٫۱±۵۵٫۱ نانوگرم در کیلوگرم به دست آمد. کم ترین مقدار آفلاتوکسین M1 در شیر خام در حد غیر قابل تشخیص (صفر) و بیش ترین مقدار آن برابر ۷۴۳ نانوگرم در کیلوگرم تعیین گردید. هم چنین میانگین و انحراف معیار غلظت آفلاتوکسین M1 شیر خام در دامغان، سمنان، شاهرود و گرمسار به ترتیب برابر ۱۷٫۱±۲۵٫۸، ۳۶٫۵±۴۷٫۵، ۱۰۶٫۳±۶۲٫۲ و ۶۲٫۵±۷۹٫۴ نانوگرم در کیلوگرم بود.
نتیجه گیری: به طور کلی غلظت آفلاتوکسین M1 در ۱۵٫۸ درصد از نمونه های شیر خام، از حد استاندارد ایران (۱۰۰ نانوگرم در کیلوگرم) بیش تر و تفاوت بین شهرستان ها با p=0.001 معنی دار بود. بنابراین بررسی خوراک دام در شهرستان های مورد بررسی از نظر نوع، فرآوری و نحوه نگه داری مفید خواهد بود.