سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد زرچینی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سمیه زرچینی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
قاسم حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

به منظور بر طرف کردن خواب بیرونی بذر سیکاس ) Cycas revoluta ( و تسهیل تکثیر جنسی این گیاه، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور اسید سولفوریک در ۴ سطح ۰و۱۰و۲ و ۲۰ درصد( و آبگرمدر سه سطح ) ۶۰و۸۰و۱۰۰ درجه سانتیگراد( در ، در سه سطح ) ۰۰ ۴ تکرار انجام و شاخصهای سرعت، درصد و ارزش جوانهزنی اندازهگیری شد در بین کلیه تیمارها، بالاترین سرعت جوانهزنی مربوط به تیمار آبگرم ۸۰ درجهی سانتیگراد با۱۷۱/۳روزبیشترین ردصد و ارزش جوانهزنی در تیمار ۵۲ درصد اسید سولفوریک و آب ۰۰۰ درجه سانتیگراد به ترتیب با ۵۲ درصد و ارزش ۴۴/۴۷مشاهده شد.