سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

فرحناز مکاری منشادی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

چکیده:

یونجه های یکساله از گیاهان مهم می باشند که درتولید علوفه و حفاظت ازخاک اهمیت زیادی دارند به دلیل تولید بالا و قابلیت پذیرش توسط دام ارزش خاصی جهت چرای دام دارند باتوجه به اینکه ۱/۳ ازاراضی دنیا جز مناطق خشک محسوب میشوند و ارقام مختلف یونجه درمقابل خشکی واکنشهای مختلفی از خود نشان میدهند تحقیق حاضر منظور بررسی اثرخشکی روی ۵ رقم ازدو گونه Medicagoscutellata Medicagorigidula درمحیط گلخانه انجام گرفت درآزمایش چهارسطح تنش خشکی ۱۰۰و۷۵و۵۰و۲۵ درصد ظرفیت زراعی درشرایط گلخانه طی ۳ تکرار درمحلو مرکز تحقیقات جهادکشاورزی استان فارس انجام گرفت و ۱۷فاکتور مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی ازجمله درصد پرولین درصد سدیم درصدپتاسیم نسبت پتاسیم به سدیم تعدادبرگ و ضریب کلروفیل اندازه گیری شد.