مقاله غربال تحمل به شوری ارقام گندم بهاره در مراحل جوانه زنی و گیاهچه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: غربال تحمل به شوری ارقام گندم بهاره در مراحل جوانه زنی و گیاهچه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تحمل به شوری
مقاله غربال
مقاله میزان سدیم
مقاله نسبت پتاسیم به سدیم
مقاله کلروفیل
مقاله پرولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی امین
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیانکی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زندی پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاعبداله نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی زاده الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اهداف مهم متخصصان اصلاح نباتات افزایش تحمل به شوری گیاهان و غربال ارقام مقاوم به شوری است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی و غربال تحمل به شوری ارقام گندم در مراحل جوانه زنی و گیاهچه به صورت اسپیلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار صورت پذیرفت. کرت اصلی ارقام گندم و کرت فرعی سطوح شوری (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار) در نظر گرفته شدند. صفات مورد برررسی شامل درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول کلئوپتیل، وزن تر و خشک ریشه چه، وزن تر و خشک ساقه چه، در مراحله جوانه زنی و صفات وزن تر و خشک اندام هوایی، محتوای آب نسبی، میزان سدیم، میزان پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم، محتوای کلروفیل، پرولین و کل سطح برگ در مرحله گیاهچه اندازه گیری شدند نتایج این بررسی نشان داد که بین ارقام مختلف از نظر تمام صفات و همچنین بین سطوح مختلف شوری از نظر تاثیر بر صفات مختلف اختلاف معنی دار در سطح ۱% مشاهده شد. شوری باعث افزایش معنی دار میزان سدیم و پرولین و کاهش معنی دار بقیه صفات گردید اساس نتایج تجزیه رگرسیون این روند برای تمام صفات به جز طول کلئوپتیل، میزان پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم، پرولین و کل سطح برگ به صورت رابطه خطی بود. درنهایت بر اساس اکثر شاخص های کلیدی و مهم جهت شناسایی و غربال تحمل به شوری نظیر وزن خشک، محتوای سدیم، نسبت پتاسیم به سدیم، محتوای نسبی آب برگ، میزان پرولین و سطح برگ دو رقم هیرمند و هامون می توانند به عنوان ارقام مقاوم مطرح شوند. پس از این دو رقم، الوند مقاومت نسبی خوبی از خود نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای نیز ارقام هیرمند و هامون را یک گروه قرار داد که موید نتایج قبلی است.