سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه مشیری – دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی
علی سلیمانی – استادیار گروه علوم باغبانی و پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه
حسین جعفری – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
مهدی ضرابی – عضو هیت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

کم آبی یکی از دغدغه های کشاورزی کشور است. اگر چه زیتون (Olea europaea L.) از جمله درختان میوه نسبتاً مقاوم به شرایط نامساعد محیطی از جمله تنش خشکی است اما واکنش ارقام مختلف نسبت به این تنش ها متفاوت می باشد. از آنجاییکه مطالعات نشان می دهد بافت گامتوفیت گیاه مشابه با بافت های اسپوروفیت (گیاه کامل) از نظر پاسخ به انواع تنش همپوشانی وجود دارد، لذا این مطالعه در بهار ۹۰ به منظور بررسی درصد جوانه زنی و رشد لوله گرده در شرایط تنش خشکی ناشی از PEG در ۴ سطح (.، ۲، ۴ و ۷ درصد) در شرایط درون شیشه ای، روی دانه گرده ۹ رقم زیتون گرد آوری شده از مزرعه کشت و صنعت فدک قم، در آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد جوانه زنی و رشد لوله گرده بین ارقام، سطوح مختلف تنش و اثرمتقابل تنش و رقم تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین نشان داد ارقام زرد و آسکولانا از نظر درصد جوانه زنی و ارقام ماری و مانزانیلا از نظر رشد لوله گرده در بالاترین سطح قرار دارند. همچنین محاسبات LD50 نشان داد که دانه گرده رقم مانزانیلا علی رغم جوانه زنی اولیه ضعیف نسبت به سایر ارقام، متحمل ترین رقم در بین ارقام مورد مطالعه نسبت به تنش خشکی در سطح گامتوفیت می باشد.