مقاله غربالگری مولکولی سراشیا مارسیسنس تولید کننده پروتئاز خارج سلولی از محیط های مختلف غرب مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: غربالگری مولکولی سراشیا مارسیسنس تولید کننده پروتئاز خارج سلولی از محیط های مختلف غرب مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سراشیا مارسیسنس
مقاله ۱۶S rDNA
مقاله سراشیوپپتیداز
مقاله فعالیت آنزیمی
مقاله SDS-PAGE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانمرادی راحله
جناب آقای / سرکار خانم: رزم آرا امیرسلیم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی دوست سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پروتئازها یکی از مهم ترین آنزیم های کاربردی در بیوتکنولوژی و صنایع مختلف مانند صنایع چرم، صنایع غذایی، داروسازی، شوینده ها و غیره می باشند. میکروب ها به دلیل رشد سریع، سهولت کشت، دستکاری ژنتیکی در جهت تولید بهینه آنزیم، از منابع عمده تولید پروتئازها به شمار می روند. این مطالعه با هدف جداسازی سویه های سراشیا مارسیسنس از منابع طبیعی غرب مازندران و ارزیابی قابلیت تولید آنزیم پروتئاز انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی بر روی ۱۵۰ نمونه جمع آوری شده از عمق ۰ تا ۱۰ سانتی متری خاک ها و آب های مناطق غرب مازندران انجام شد. به منظور جداسازی و شناسایی اولیه میکروارگانیسم های دارای فعالیت پروتئولیتیک از محیط کشت Skim milk agar و آزمون های یوشیمیایی استفاده شد. پس از استخراج DNA  و با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن ۱۶S rDNA گونه سراشیا مارسیسنس شناسایی گردید. سپس بهینه سازی دمایی و زمانی بر روی سویه های برتر مولد آنزیم انجام شد. همچنین وزن مولکولی تقریبی آنزیم به وسیله رسوب دهی پروتئین و روش SDS-PAGE تعیین گردید.
یافته ها: در مجموع از ۲ سویه سراشیا مارسیسنس جداسازی شده در این مطالعه، نمونهN به عنوان سویه جدید با نام سراشیا مارسیسنس سویه ۴۲۴ در بانک جهانی ژن با شماره KC790390 به ثبت رسید. این دو سویه بیشترین مقدار تولید آنزیم را در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و در مدت ۲۴ ساعت نشان دادند. بیشترین تولید آنزیم مربوط به سراشیا مارسیسنس سویه ۴۲۴ با فعالیت معادل ۱۹۹٫۸۰ U/m1 و وزن مولکولی ۵۲ کیلو دالتون بود.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان دهنده پتانسیل بالای سراشیا مارسیسنس سویه ۴۲۴ در تولید پروتئاز و سراشیوپپتیداز می باشد. بنابراین ارزیابی پتانسیل کاربردی این آنزیم ها در صنایع مختلف پیشنهاد می شود