مقاله غربالگری لجن فعال و خاک کارخانجات مختلف به منظور یافتن باکتری های مقاوم به کادمیوم و تعیین سینتیک جذب فلز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی) از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: غربالگری لجن فعال و خاک کارخانجات مختلف به منظور یافتن باکتری های مقاوم به کادمیوم و تعیین سینتیک جذب فلز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادمیوم
مقاله مقاومت
مقاله لجن فعال
مقاله Pseudomonas aeruginosa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباری نژادکرمانی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: فائزی قاسمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبایی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروان آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند آرمیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حذف فلزات سمی به وسیله باکتری ها نسبت روش های شیمیایی برای کم کردن یا از بین بردن آلودگی خاک و محیط زیست مرتبط با آن ها ارزان و کارآمدتر است. هدف از این تحقیق جداسازی باکتری مقاوم به فلز کادمیوم، تعیین کمترین غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) و تعیین سینتیک جذب فلز توسط باکتری می باشد. نمونه گیری از خاک، لجن فعال یا هر دو مورد از شش کارخانه صنعتی صورت پذیرفت. میزان کادمیوم نمونه ها اندازه گیری و نمونه ها به دو روش غنی سازی و رقت سازی در محیط کشت مولر هینتون آگار حاوی غلظت های مختلفی از سولفات کادمیوم، جهت جداسازی باکتری های مقاوم به این فلز کشت داده شدند، MIC تعیین و شناسایی باکتری ها به وسیله تست های بیوشیمیایی و مورفولوژیکی صورت پذیرفت. سینتیک جذب فلز توسط باکتری تر دارای بیشترین مقاومت به کادمیوم در غلظت های ۳۰ mg/L، ۴۵ و ۶۰ در محلول کادمیوم اندازه گیری گردید. یافته ها نشان می دهد که فقط یک کارخانه مواد غذایی فاقد فلز کادمیوم در لجن فعال و خاک آن دارای پنج باکتری مقاوم به فلز کادمیوم در خاک و لجن فعال خود بود. روش غنی سازی نسبت به روش رقت سازی منجر به جداسازی آسان تر باکتری ها در مدت زمان کوتاه تر و مقاومت بیشتر باکتری ها در غلظت های بالاتر کادمیوم شد. بیشترین مقاومت نسبت به فلز کادمیوم (MIC=6 mM) و توسط Pseudomonas aeruginosa مشخص گردید. میزان جذب فلز توسط باکتری در غلظت های ۳۰ mg/L، ۴۵ و ۶۰ به ترتیب برابر با ۷۶٫۰۳%، ۶۳٫۶۴%، ۳۸٫۶۸% می باشد. این داده ها ازمدل لانگمویر پیروی می کنند. می توان از این باکتری در فاضلاب آلوده صنایع مختلف بهره جست.