مقاله غربالگری باکتری های بومی مولد ال-گلوتامیناز و تولید آنزیم به وسیله تخمیر غوطه ور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در دنیای میکروب ها از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: غربالگری باکتری های بومی مولد ال-گلوتامیناز و تولید آنزیم به وسیله تخمیر غوطه ور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ال-گلوتامیناز
مقاله باکتری های بومی ایران
مقاله باسیلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرمبارکه مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی دهکردی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاری اصفهانی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ال-گلوتامیناز آنزیمی است که به دلیل کاربرد گسترده در صنایع دارویی و غذایی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این آنزیم یکی از مهم ترین آنزیم های درمانی است که برای درمان لوسمی استفاده می شود. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی باکتری های بومی مولد آنزیم ال-گلوتامیناز و بررسی کمی فعالیت آنزیم در شرایط تخمیر غوطه ور، به منظور تعیین بهترین جدایه از نظر فعالیت آنزیم انجام گرفت.
مواد و روش ها: باکتری های تولید کننده ال-گلوتامیناز از نمونه های خاک و آب رودخانه زاینده رود و کارون و حوضچه پرورش ماهی جداسازی شدند. جدایه ها به منظور تولید آنزیم ال-گلوتامیناز به کمک محیط مینی مال گلوتامین آگار(MGA)  غربالگری شدند. تولید ال-گلوتامیناز در سیستم تخمیر غوطه ور با استفاده از محیط مینرال سالت گلوتامین(MSG)  انجام شد و آنزیم تولید شده به صورت کمی اندازه گیری گردید. بهترین جدایه مولد آنزیم به وسیله ویژگی های ریخت شناسی و تست های بیوشیمیایی تعیین هویت شد.
یافته ها: در این مطالعه ۱۱ سویه باکتری مولد ال-گلوتامیناز جداسازی گردید. از این میان سویه
CH3-GLU بیشترین تولید آنزیم را به میزان ۳۷٫۹۱±۰٫۶۲ U/ml در دمای ۴۵oC پس از ۹۶ ساعت نشان داد. این جدایه به عنوان سویه ای از باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) شناسایی گردید.
نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که باکتری باسیلوس سوبتیلیس سویه CH3-GLU به عنوان یک سویه بومی پتانسیل بالایی در تولید ال-گلوتامیناز دارد