سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد همایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
غلامرضا قدرتی امیری – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شجاعی باغینی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خطرات و خسارات مالی وجانی ناشی ازرخداد خسارات ناپیدار درسازه ها تحقیقات صورت گرفته درزمینه عیب یابی براساس پاسخ های استاتیکی و دینامیکی سازه ها را پررنگتر نموده است دراین نوشتار شیوه نوینی درعیب یابی سازه ها مبتنی برپاسخ تابع فرکانس سازه ارایه میگردد کاه شتعدادسنسورهای ثبت پاسخ سازه استفاده ازبرداشت های مربوط به درجات آزادی دورانی سازه و اعمال اغتشاش درپاسخ های مورد استفاده درفرایند عیب یابی ازمحسنات روش نام برده می باشد تعیین میزان گسترش خرابی درالمان های آسیب دیده سازه به کمک الگوریتم جستجوی pattern search صورتگرفته است کارایی روشمذکور با استفاده ازمدل اجزا محدود یک تیرطره مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج حاصله حاکی ازکارایی روش پیشنهادی جهت تعیین عیوب چندگانه درسازه ها می باشد