سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صالحه گریست – دانشجوی کارشناسی ارشد
جواد سلاجقه – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان ترکزاده – استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

دراین مقاله محل و شدت خرابی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک و تغییرات انرژی کرنشی مودال بررسی شده است معمولا خرابی موجب کاهش سختی سازه و درنتیجه تغییر خصوصیات مودال سازه می شود دراین مطالعه با استفاده از تغییرات انرژی کرنشی مودال المان اندیس خرابی هرالمان بدست می آید محاسبه این تغییرات تنها به چندمودشکل اندازه گیری شده و ماتریس سختی المان نیاز دارد بهینهساز الگوریتم ژنتیک نزدیکترین اندیس به اندیس سازه ی خراب واقعی را به عنوان بهترین جواب مشخص می کند این روش برروی یک تیر یکسرگیردار بصورت عددی پیاده سازی شده است نتایج روش پیشنهادی نشان میدهد که این روش بطور موفقیت آمیزی محل وقوع و شدت خرابی را با چندالمان تعیین میکند.