سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا فاتحی – دانشگاه صنعتی اصفهان، صنایع هواپیماسازی ایران
سعید بهبهانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله به بررسی تکنیکهای مختلف عیبیابی هوشمند یک نمونه گیربکس بالگرد نیمه سنگین بر اساس سیگنالهای ارتعاشی پرداخته میشود. سیگنالهای ارتعاشی دریافت شده ابتدا در حوزههای زمان (تابع خودهمبستگی و آنالیز مولفههای اصلی)، فرکانس(تبدیل فوریه سریع) و زمان- فرکانس(تبدیل بسته موجک) پردازش میشوند. سپس استخراج ویژگی صورت گرفته، و پس از آن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان روند هوشمندسازی انجام میگیرد. هیستوگرام ضرایب خودهمبستگی سیگنال، مقادیر ویژه حاصل از ماتریس کوورایانس استخراج شده از سه بعد شتابسنج و کرتوسیس ضرایب زیرباندهای استخراج شده با استفاده از تبدیل بسته موجکWPT) بعنوان ویژگیهای حساس به رشد عیب در چرخدنده، جهت طبقهبندی عیوب چرخدندهها استفاده میشود