سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سیدمحمدعلی رضوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سیدصادق ناصرعلوی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد سلاجقه – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه عیبیابی سازهها یکی از فعال ترین زمینههای تحقیقاتی میباشد. پاسخهای متعددی برای تعیین موقعیت و شدت خرابی در سازهها مورد استفاده قرار میگیرند. شتابهای نقاطی از سازه در تحریکهای دینامیکی مانند زلزله به راحتی قابل اندازه گیری میباشد و در این مقاله به عنوانپاسخ سازه جهت عیب یابی در نظر گرفته شدهاند. در ابتدا شتاب نگاشتهای مصنوعی منطبق بر خواص لرزهخیزی منطقه تولید شدهاند و برای اینکار توابع موجکی مورد استفاده قرار گرفتهاند. تفاوت شتابهای اندازه گیری شده با شتابهای سازه سالم که از تحلیل دینامیکی بدست میآید حاکی از وجود خرابی در سازه میباشد. در ادامه دستگاه معادلات خطی عیب یابی تعیین گردیده است و برای این منظور ماتریس حساسیت پاسخسازهای نسبت به خرابی اعضا به عنوان ماتریس ضرایب دستگاه معادلات باید استخراج گردد. در پاسخهای تاریخچه زمانی دینامیکی مانند موردحاضر چنین دستگاه معادلاتی بیش تعیین شده است و جوابی از دستگاه معادلات با حداقل مجموع مربعات خطاها به عنوان جواب تقریبی خرابی در نظر گرفته میشود. همچنین جواب دقیق خرابی طی فرایند نیوتن رافسون با بهروز رسانی ماتریس حساسیت، تشکیل دستگاه معادلات خطی به طور متوالی به دست میآید. در آخر یک مثال عددی از یک سازه تحت بار دینامیکی در نظر گرفته شده است. نتایج عددی حاصله حاکی از موثر بودن روش پیشنهادی میباشد.