سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا فاتحی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک، کارشناس ارشد صنایع هواپیماسا
سعید بهبهانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، استادیار دانشکده مکانیک،

چکیده:

پایش وضعیت ۱ قطعات حساس و گردنده در بالگرد تحت عنوان سیستم نمایشگر سلامت و عمر یک مسئله بسیار ضروری محسوب میشود. در این مقاله بمنظور پایش وضعیت گیربکس واسطه یکبالگرد نیمه سنگین، سیگنالهای ارتعاشی حاصل از گیربکس پس از پیشپردازش، در حوزه زمان-فرکانس با استفاده از تبدیل بسته موجک، پردازش میگردد. ابتدا در مرحله پیشپردازش سیگنال، بااستفاده از تکنیک میانگینگیری سنکرون همزمان تاثیرات نویزهای متداخل تا حد مطلوبی کاهش مییابد. در تبدیل بسته موجک، با تعیین پایهی موجک مناسب (از خانواده دابوچی) ، گشتاور آماری مرتبهی چهارم (کرتوسیس ۲) ضرایب حاصل از زیرباندهای مختلف فرکانسی به عنوان ویژگیهای شاخص استخراج می شوند. مناسب- ترین پایههای موجک مورد بررسی، بیشترین تغییرات کرتوسیس رادر زیرباندهای فرکانسی تجزیه شده، خواهند داشت.