سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسنیه حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
حمیدرضا مبصر –
ابراهیم امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علی عبدزاده گوهری –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن و مدیریت ابیاری برعملکرد گیاه لوبیا آزمایش کرت های خرده شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درسال زراعی ۱۳۸۹ درشهرستان تنکابن انجام پذیرفت فاکتور اصلی شامل بدون آبیاری و آبیاری با دورهای ۶و۱۲و۱۸ روز و مقادیر کودی نیتروژن شامل ۰و۳۰و۶۰و۹۰و۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شد نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت آبیاری و کود نیتروژن و تاثیر متقابل آنها برعملکرد بیولوژیک عملکرد غلاف عملکرد برگ و عملکرد ساقه معنی دار بود بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار آبیاری ۶ روز و مقدا رکود مصرفی ۳۰ و۹۰کیلوگرم نیتروژن درهکتاربه ترتیب با میانگین ۷۶۳۰و۷۹۳۰ کیلوگرم درهکتار بود.