سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحیده صمدیان ساربانقلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بهلول عباس زاده – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران
سیدرضا عقدائی –
الهه کارگرحاجی آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

گل محمدیRosa damascene Mill یکی ازرزهای معطر بومی ایران است و وجود مقدارقابل ملاحظه تانن و فلاونوئید درگلبرگ این گیاه را به عنوان یکی ازگیاهان دارویی و صنعتی مهم مطرح کرده است این آزمایش درایستگاه تحقیقات البرزکرج با استفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار و چهارسطح کودی ۰و۱و۲و۳ بارمحلول پاشی کود کلات آهن درسال ۱۳۹۰ اجرا گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن تر گلهای برداشت شده از روز ۵تا۱۲ درسطح ۱ درصد و درروزهای ۱و۱۸ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۳ و۲۲ درسطح ۵درصد معنی دار بود مقایسه میانگین وزن ترگل نشان داد که تیمار ۳بار محلول پاشی درروز با میانگین ۵۰۴/۹۴ گرم بربوته بیشترین وزن تر و تیمار شاهد درروز۲۲ با میانگین ۱۲/۱۲ گرم بربوته کمترین وزن تر را داشت همچنین بیشترین وزن تر درطول دوره گلدهیبا میانگین ۴۷۳۲/۱ گرم بربوته مربوط به تیمار۳ بارمحلول پاشی و کمترین آن با میانگین ۳۱۶۳/۸ گرم بربوته مربوط به تیمار شاهد بود باتوجه به نتایج بدست آمده تکرار دفعات محلول پاشی عناصرریزمغذی منجر به افزایش معنی دار وزن ترگل گردید.