سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشید درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مسعود رفیعی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
علی خورگامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی وزارت جهادکشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثرکودهای ورمی کمپوست و فسفاته بارور -۲ برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار درسال زراعی ۱۳۹۰ درمنطقه کوهدشت انجام گرفت دو رقم ماکسیما ۵۲۴وNS ( 640 و تیمارهای کوددهی شاهد ورمی کمپوست بدون مصرف کود اوره فسفاته بارور -۲ به همراه مصرف کود اوره ورمی کمپوست با مصرف کود اوره و تلفیق کودهای ورمی کمپوست و فسفاته بارور -۲ به همراه مصرف کود اوره به عنوان فاکتورهای ازمایش درپنج سطح به عنوان فاکتورهای ازمایش مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف کوددهی اثرات معنی داری ازنظر آماری برروی عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارقام مورد ازمایش داشتند بطوریکه با استفاده ازتیمار کوددهی ورمی کمپوست به همراه مصرف کود اوره ارتفاع بوته قطرساقه شاخص سطح برگ وزن خشک برگ وزن خشک بوته طول بلال و قطربلال درارقام مورد ازمایش افزایش یافت