سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مارال مرادی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ابراهیم آذرپور –
ابراهیم امیری –
حمیدرضا مبصر –

چکیده:

به منظور بررسی اثر پلیمر سوپر جاذب، زئولیت و تلفیق مقادیر مختلف کود آلی و معدنی نیتروژن دار در دو شراایط رطوبتی نرمال و تحت تنش بر محتوای نسبی آب برگ ( RWC ) بادام زمینی، طرحی به صورت طرح اسپیلت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۳تکرار، در سال زراعی ۱۳۸۹ در شهرستان آستانه اشرفیه اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل شرایط رطوبتی در ۲ سطح (دور آبیاری ۱۲ روزه = W1 و بدون آبیاری = W2 ) به عنوان عامل اصلی، مواد جاذب زطوبتی در ۳ سطح (بدون مواد جاذب رطوبتی ،= M1 کانی زئولیت = M2 و پلیمر سوپر جاذب = M3 ) به عنوان عامل فرعی و تلفیق کود آلی و معدنی نیتروژن دار به عنوان فاکتور فرعی فرعی در ۵ سطح ( ۰= N1 ، باکتری آزوسپیریلوم و ازتوباکتر= N2 ، باکتری آزوسپیریلوم و ازتوباکتر + ۳۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار= N3 ، باکتری آزوسپیریلوم و ازتوباکتر + ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار= N4 ، باکتری آزوسپیریلوم و ازتوباکتر + ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار= (N5 می باشد. نتایج نشان داد که محتوای نسبی آب در شرایط کاربرد مواد جاذب رطوبتی، تلفیق کود آلی و معدنی نیتروژن دار و اثر متقابل تلفیق کود آلی و معدنی نیتروژن دار تحت شرایط رطوبتی معنی دار می باشد