سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت الله مظاهری لقب – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعیده صلواتی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان دانشگاه پیام نور – گروه

چکیده:

به منظور مطالعه اثر سه تاریخ کاشت و شش تراکم بوته آفتابگردان بر روی عملکرد دانه و روغن در شرایط دیم، آزمایشی در منطقه قروه کردستان به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد . عملکرد دانه، درصد روغن، تعداد دانه در طبق، وزن دانه درطبق، وزن هزاردانه و درصدپوکی مطالعه و مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند. نه تنها اکثر صفات مرتبط با عملکرد دانه، تحت تاثیر معنیدار تاریخ کاشت قرار گرفتند، بلکه تراکم نیز بر روی این صفات اثر معنیدار داشت. اثر متقابل دو فاکتور فقط بر روی صفات وزن دانه در طبق و وزن هزار دانه معنی دار بود. با تاخیر در تاریخ کاشت، تعداد دانه در طبق، وزن دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه کاهش ولی درصد پوکی افزایش یافت . هرچند با کاهش تراکم بوته، صفات وزن دانه در طبق، وزن هزار دانه، درصد پوکی و عملکرد دانه افزایش یافت اما تعداد دانه در طبق کاهش یافت. برای دستیابی به عملکرد بالا، کاشت زود هنگام در ۳۰ فروردین و اعمال تراکم ۴/۷ بوته در مترمربع در قروه کردستان و شرایط محیطی مشابه، توصیه میگردد.