سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مارال مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گرو کشاورزی، لاهیجان، ایران

چکیده:

جوانه زنی و استقرار مطلوب گیاه یکی از مهمترین مشکلات کشاورزیان د رمناطق خشک و نیمه خشک می باشد. پیش تیمار بذر به عنوان یک راهکار جهت افزایش استقرار گیاه به ویژه در شرایط نامطلوب مطرح است. به منظور ارزیابی و تعیین بهترین تیمار مقادیر و زمان پرایمینگ بر ساخص های جوانه زنی شنبیله، در سال ۱۳۸۹ آزمایشی به صورا فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل زمان پرایمینگ (۱۲ ساعت=T1 و ساع ۲۴=T2) و مقادیر پرایمینگ ( آب= S1 و ۲۵۰ میلی گرم د رلیتر اسید هیومیک = S2 و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر اسید هیومیک = S3 و ۲۵۰ میلی گرم در لیتر ورمی واش = S4 و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر ورمی واش = S5) بود. نتایج نشن داد که زمان پرایمینگ بر روی شاخص های جوانه زنی بی معین می باشد. شاخص های مورد مطالعه شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان لازم برای جوانه زنی و شاخص بنیه گیاهچه بود. نتایج نشان داد که مقادیر پرایمینگ بر روی همه شاخص های جوانه زنی رد سطح احتمال ۱ درصد معنی دار می باشد. ورمی واش و اسید هیومیک به عنوان یک ماده آلی بدون اثرات مخرب زیست محیطی موجب افزایش شاخص های رشد گیاهچه شنبیله می باشد.