سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعیده چگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز
فریده صدیقی دهکردی – عضوهیات علمی گروه باغبانی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر روی مولف ههای جوانه زنی (درصد جوانی وسرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه) در سه سبزی ریشه ای خانواده کلم (تربچه قرمز و سفید و شلغم) آزمایشی بر پایه فاکتوریل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور و در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل ۳ گونه سبزی ریشه ای و فاکتور دوم شامل ۴ سطح خشکی آب مقطر(صفر)،۳- و ۶- و ۹- بار حاصل از پلی اتیلن گلیکول که پتانسیل صفر بار به عنوان شاهد درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سطوح خشکی و نوع سبزی در برخی از صفات فوق الذکر معنی دار می باشند. نتایج این بررسی نشان داد که سرعت جوانه زنی نسبت به دیگر مولف ههای جوانه زنی، فاکتور بهتری برای ارزیابی مقاومت به خشکی در این سبزیها م یباشد، بعلاوه طول ریشه چه بیش از ساقه چه تحت تاثیر شرایط تنشی می باشد.