مقاله عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به انواع افشاهای اجتماعی شرکتها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به انواع افشاهای اجتماعی شرکتها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افشاهای اجتماعی شرکتی
مقاله سرمایه گذاران حرفه ای
مقاله سرمایه گذاران کمتر حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ اصل موسی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی شاهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به افشای اطلاعات مسوولیت اجتماعی شرکت ها است. به این منظور، عکس العمل ۲۴۰ سرمایه گذار در دو گروه حرفه ای و کمتر حرفه ای به انواع افشاهای اطلاعات اجتماعی از طریق پرسشنامه تحلیل شد. سرمایه گذاران حرفه ای شامل تحلیلگران بازار سرمایه و سرمایه گذاران کمتر حرفه ای شامل دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی بوده اند. عکس العمل این دو گروه به چهار نوع افشاهای اجتماعی آزمون شده است. برای آزمون فرضیات، از تحلیل واریانس یکعامله و دوعامله استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاران به انواع افشاهای اجتماعی عکس العمل نشان می دهند، اما بین عکس العمل سرمایه گذاران حرفه ای و کمتر حرفه ای به چهار نوع افشاهای اجتماعی تفاوت معنی داری وجود ندارد.