سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا نصیرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
امید وصال – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل ۲ گونه ارزن به تنش شوری در مرحله جوانه زنی، آزمایشی در قالب طرح اسپیلت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام گرفت. تیمار اصلی شامل ۴ سطح شوری ( ۰ و ۴ و ۸ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر) و تیمار فرعی شامل دو گونه ارزن ( P. miliaceum و P. antidotale) بودند. در پایان پس از برداشت نمونه ها، درصد جوانه زنی و صفات طول و وزن ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد برای اکثر شاخص ها تفاوت معنی داری در سطوح ۱ و ۵ درصد بین تیمارها وجود دارد. همچنین گونه ارزن زراعی (P. miliaceum) مقاومت بالاتری را به تنش شوری نسبت به ارزن مرتعی (P. antidotale) از خود نشان داد. همچنین در این تحقیق نشان داده شد که سطوح متوسط شوری تاثیر کمی بر صفات مورد مطالعه دارند. ولی در سطوح بالای شوری، صفات مورد مطالعه به شدت شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یافتند.