سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم آذرپور – باشگاه پژوهشگران جوان واحد لاهیجان ، ایران
محمدکریم معتمد – دانشگاه گیلان
حمیدرضا بزرگی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد لاهیجان ، ایران
مرتضی اشراقی نژاد – باشگاه پژوهشگران جوان واحد لاهیجان ، ایران

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات کاربرد نانو کود کلات آهن و کوددهی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادمجان، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح فاکتوریل با دو فاکتور در سال زراعی ۱۳۹۰ در شهرستان آستانه اشرفیه به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل محلولپاشی برگی نانو کود کلات آهن(I1:شاهد، I :I3: و ۲ I2:گرم در لیتر) و مدیریت کود نیتروژن ( ۱N: شاهد، N و ۴: ۹۰ N3: 60 ،N2:30 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع کود اوره) بود. صفات مورد بررسی شامل عملکرد میوه، تعداد میوه در بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، طول و عرضمیوه بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که کاربرد کود نانو کلات آهن و همچنین مدیریت کود نیتروژن تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۱% بر تمامی صفات مورد اندازه گیری دارد. از طرفی سطوح اثرات متقابل بر صفات عملکرد میوه، تعداد میوه در بوته، ارتفاع بوته و تعداد شاخه در بوته اختلاف معنی داری در سطح ۵% نشان داد. در میان سطوح کاربرد نانو کود کلات آهن، تیمار محلولپاشی ۲ گرم در لیتر و در بین سطوح مدیریت کود نیتروژن تیمار ۶۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بترتیب با۳۸/۰۳و۳۴/۶۳ تن در هکتار بالاترین عملکرد میوه را به خود اختصاص دادند. کاربرد نانو کود کلات آهن تاثیر مثبتی در افزایش عملکرد بادمجان از خود نشان داد. بطوریکه با افزایش غلظت محلولپاشی در تمامی صفات مورد بررسی افزایش چشمگیری مشاهده گشت.