سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جهانگیر شمس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان،
نعمت اله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پیام نجفی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالمجید رضائی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

اطلسی از گلهای بستری با اهمیت در فضای سبز به شمار میآید. گونه بومی (petunia violaceae) از زمانهای قدیم در ایران کشت میگردیده و در بین تولیدکنندگان به اطلسی بومی شناخته شده است. با توجه به اهمیت و کاربرد آن در فصل تابستان و از طرفی کمبود منابع آب، تاثیر تنش خشکی بر ویژگیهای ظاهری آن بررسی شد. به منظور مطالعه تاثیرسطوح آبیاری بر این گونه ا ل طسی آزمایش با اعمال سه تیمار (۱۰۰ و ۷۵ و ۵۰ درصد آبیاری) بر اساس مدل نیاز آبی ET-HS در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید . فاکتورهای اندازهگیری شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعدادگل وتاج پوش بود . نتایج نشان داد که با کاهش میزان آبیاری ار تفاع، تعداد شاخه فرعی، تعداد گل و تاج پوش گیاهی کاهش یافت . تفاوت تعداد گل و سطح تاج پوش بین تنش شدید با دو سطح دیگر آبیاری در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. تیمار ۷۵ درصد ET-HS منجر به کاهش تعداد گل و تاج پوش نسبت به ۱۰۰ درصد ET-HS نگردید.