سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عظیم خزائی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج

چکیده:

آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان – ایستگاه سراب چنگایی اجراء گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تاریخ کاشت در سه سطح ( ۱۰ تیر ماه ، ۲۰ تیرماه و ۳۰ تیر ما ه) و ارقام در چهار سطح Hyola308، Hyola401، Hyola60 و RGS003) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از لحاظ تاریخ کاشت صفات قطر ساقه ، زمان رسیدگی فیزیولوژیک در سطح احتمال ۱% و صفات طول خورجین ساقه اصلی و طول خورجین در سطح احتمال ۵% دارای تفاوت معنی دار بودند و سایر صفات فاقد تفاوت معنی دار بودند و ارقام از لحاظ اکثر صفات مورد بررسی تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱% وجود داشت. از لحاظ اثر متقابل تاریخ کاشت وارقام صفات تعداد خورجین در ساقه اصلی ، تعداد دانه در خورجین و درصد روغن اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵% وجود داشت و صفات طول شاخه، طول خورجین، تعداد دانه در خورجین ، تعداد دانه در خورجین فرعی و زمان رسیدگی فیزیولوژ یک اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱% وجود داشت و از لحاظ سایر صفات تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. مقایسه میانگین صفات نشان داد که تاریخ کاشت دوم ( ۲۰ تیر ماه) باعملکرد دانه ۲۰۸۳ کیلوگرم در هکتار در رتبه اول و تاریخ کشت اول ( ۱۰ تیر ماه) و تاریخ کاشت سوم ( ۳۰ تیر ماه) به ترتیب با عملکرد های دانه(۲۰۶۹/۱ و ۱۹۹۵/۳ کیلوگرم در هکتار در رتبه های بعدی قرار گرفتند و مقایسه میانگین ارقام نشان داد که رقم Hyola308 با عملکرد دانه ۲۹۸۲/۸ کیلوگرم در هکتار دارای برتری کامل بود و ارقام Hyola60 و RGS003 به ترتیب با عملکردهای ۲۰۵۴/۶ و ۱۹۴۶/۴ کیلوگرم در هکتار در رتبه های دوم وسوم قرار گرفتند. رقم Hyola401 با عملکرد دانه ۱۲۱۲/۷ کیلوگرم در هکتار در رتبه آخر قرار گرفت. در اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم، تاریخ کاشت دوم ( ۲۰ تیر ما ه) و رقم Hyola308 دارای برتری نسبی بود. با توجه به نتایج کسب شده از اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت چنین استنباط می شود که برای کشت تابستانه کلزا از رقم هیبرید Hyola308 و یا از رقم آزاد گرده افشان RGS003 استفاده گردد و بهترین تاریخ کاشت نیمه اول تیر ماه می باشد.